สถานะบทความ

ที่ เรื่อง เจ้าของผลงาน R/A ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าของผลงานปรับแก้ วารสารดำเนินการ ฉบับที่ตีพิมพ์
คนที่ ส่งประเมิน ส่งคืนผลประเมิน ผลประเมิน ส่งแก้ ส่งกลับ
1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อลิขสิทธิ์เพลงของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมิทธินันท์ ไทยรุ่งโรจน์ R 1 /
2 /
2 ประวัติการพัฒนาการของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม พรชัย เตชะธนเศรษฐ์สุชาดา เกตุดี
วรดานันท์ เหมนิธิ
วันรักษ์ ศรีสังข์
A 1 / / / / / ตรวจสอบความสมบูรณ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2562)
2 / / /
3 ความสำเร็จของการขายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องสำอางของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมทบ แก้วเชื้อ R 1 / / / /
2 / / /
4 ผลกระทบของความความคล้ายคลึงกับตัวละครในผู้ชมภาพยนตร์ที่มีต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในด้านดีผ่านการอินกับตัวละคร พราว อรุณรังสีเวช
อติกานต์ เอี่ยมละมัย
นิติธร อุ้นพิพัฒน์
R 1 / / /
2 /
5 การวิเคราะห์เนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน กรณีศึกษา: รายการโทรทัศน์ “ตาต้า ตีตี้ โตโต้ ไดโนจอมป่วน” ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ทศพร ไชยเดช R 1 /
2 /
6 การสื่อสารบทบาทหน้าที่ผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดกาฬสินธุ ดุริยางค์ คมขำ R 1
2
7 การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า จัสซ่า น้ำโซดากลิ่นผลไม้ ชาญ เดชอัศวนง R 1
2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *