ผลประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐาน TCI รอบ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐาน TCI 2562

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวชน มทร.พระนคร ได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่ม 2 (TCI Tier2) รับรองจนถึง 31 ธันวาคม 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *